In famke

In famke, mar hoe sil sy der útsjen?
In famke, mar hoe sil sy wêze?

In famke, mei in grut bosk krullen?
In famke, fan 8 pûn, of mear?
In famke mei in namme dy’t begjint mei in ?

In famke, dat witte wy seker en de rest is nea fan belang!

Want it is in famke fan ús! En dus is sy fêst hiel moai en leaf.
In famke dat mear dan wolkom is, in famke!

hartje03

op

Mini, MiniWini, Wini